Różnice między funduszem inwestycyjnym otwartym a zamkniętym

Zarówno Otwarty Fundusz Inwestycyjny, jak też Fundusz Inwestycyjny Zamknięty są formami zbiorowego inwestowania środków.
O ile jednakże potencjalny inwestor może zazwyczaj kupować jednostki uczestnictwa w funduszu otwartym bez większych ograniczeń, to uczestnictwo w zamkniętym funduszu nierzadko łączy się z nieodzownością akceptacji pewnych ograniczeń.

Jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte do ich otwarcia potrzebna jest zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Zezwolenie takie mogą dostać wyłącznie działające w formie spółki akcyjnej towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Jest to wyłączny podmiot upoważniony do tworzenia funduszy inwestycyjnych, zarządzania nimi a także reprezentowania ich w stosunkach z trzecimi osobami.

fundusze inwestycyjne otwarte

Autor: Iain Scott
Źródło: http://www.flickr.com
Certyfikat inwestycyjny to papier wartościowy, jaki stanowi tytuł uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym zamkniętym. Certyfikaty dzielimy na tak zwane certyfikaty publiczne na okaziciela, sprzedawane w drodze oferty publicznej, oraz certyfikaty niepubliczne, częstokroć kierowane do wąskiego gremia inwestorów.

Napisaliśmy dla Ciebie niesamowicie fascynujący artykuł, więc nie czekaj dłużej tylko odwiedź nas (https://www.cliff-broker.pl/), a na pewno odnajdziesz ciekawe informacje na omawiany temat.

Najczęściej do odbiorców oferty wystosowane zostaje zaproszenie pisemne do zapisywania się na certyfikaty . Liczba udziałów jest sztywna, może ulec odmianie dopiero w czasie kolejnej emisji. Każdy uczestnik powinien kupić przynajmniej minimalną ilość certyfikatów, wyznaczoną przez emitenta.

Takie certyfikaty muszą być systematycznie, nie rzadziej aniżeli raz na 3 miesiące, wyceniane przez emitenta. Papiery wartościowe można nabyć w czasie emisji na pierwotnym rynku, a także na giełdzie, jeśli są one obiektem obrotu giełdowego.